Obsah

Tlačivá

Žiadosť o stavebné povolenie / Kérvény építési engedély kiadására Stiahnuté: 289x | 24.11.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere / Javaslat építési tilalmat elrendelő határozat kiadására Stiahnuté: 231x | 24.11.2019

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere / Kérvény építési tilalmat elrendelő határozat érvényességének meghosszabbítására Stiahnuté: 231x | 24.11.2019

Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere / Javaslat építési tilalmat elrendelő határozat módosítására Stiahnuté: 200x | 24.11.2019

Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác) / Építési változtatások (karbantartási munkák) bejelentése Stiahnuté: 246x | 24.11.2019

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením / Kérvény befejezés előtt álló építmény módosítására Stiahnuté: 232x | 24.11.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby / Kérvény építménybontási engedély kiadására Stiahnuté: 222x | 24.11.2019

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby / Kérvény építmény-elhelyezési határozat érvényességének meghosszabbítására Stiahnuté: 220x | 24.11.2019

Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby / Javaslat építmény-elhelyezési határozat módosítására Stiahnuté: 243x | 24.11.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia / Javaslat használatbavételi engedély kiadására Stiahnuté: 261x | 24.11.2019

Ohlásenie drobnej stavby / Kisméretű építmény bejelentése Stiahnuté: 358x | 24.11.2019

Ohlásenie odstránenia drobnej stavby / Kisméretű építmény eltávolításának bejelentése Stiahnuté: 240x | 24.11.2019

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie / Bejelentés az építmény rendeltetésének megváltozásáról és kérvény ennek az engedélyezésére Stiahnuté: 211x | 24.11.2019

Ohlásenie odstránenia informačného/reklamného/propagačného zariadenia / Tájékoztató/reklámhordozó/propaganda célú objektum eltávolításának bejelentése Stiahnuté: 206x | 24.11.2019

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení / Kérvény tájékoztató, reklámhordozó és propaganda célú objektum elhelyezésének engedélyezésére Stiahnuté: 220x | 24.11.2019

Žiadosť o povolenie terénnych úprav / Kérvény tereprendezési munkák engedélyezésére Stiahnuté: 247x | 24.11.2019

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o využívaní územia / Kérvény területhasználati határozat érvényességének meghosszabbítására Stiahnuté: 246x | 24.11.2019

Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia / Javaslat területhasználati határozat módosítására Stiahnuté: 214x | 24.11.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby / Javaslat az építmény-elhelyezési engedélyről szóló határozat kiadására Stiahnuté: 214x | 24.11.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia / Javaslat a területhasználati határozat kiadására Stiahnuté: 200x | 24.11.2019

Stránka