Obsah

 

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Jelenec projekt s názvom: „Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie dvoch hlavných aktivít projektu:

 

  1. Nadstavba materskej školy
  2. Obstaranie materiálno – technického vybavenia materskej školy

 

Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných úprav existujúcej budovy materskej školy a obstaraním materiálno-technického vybavenia materskej školy. Výsledkom projektu má byť zvýšenie kapacity na 56 detí navštevujúcich materskú školu. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce Jelenec. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je výška nenávratného finančného príspevku 145 318,58 .

 

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť zaškolenosť detí v materskej škole Jelenec a prispievať k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu.

 

hypertextový odkaz na webové sídlo RO http://www.mpsr.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo SO https://www.unsk.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

PROJEKT - Nadstavba materskj školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu (692.22 kB)