Obsah

Logo Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidiekaLogo Program rozvoja vidieka SRLogo Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie so zabudovaním prvkov zelenej
infraštruktúry

 

Hlavný cieľ: Prostredníctvom investičných aktivít zameraných na rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Jelenec sa dosiahnu primárne ciele projektu: oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti, zlepšenie (skvalitnenie) prepojenia vidieckej oblasti so širšou dopravnou sieťou, zaistenie lepšej (kvalitnejšej) dopravnej obslužnosti jednotlivých častí obce, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry obce, zlepšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na miestnej komunikácii, zaistenie bezpečnejšieho, pohodlnejšieho pohybu obyvateľov a návštevníkov obce a projekt prispeje k miestnemu ekonomickému rozvoju. Realizáciou projektu sa zlepší aj vizuálny charakter obce, kvalita a dostupnosť miestnej dopravnej infraštruktúry, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti obyvateľov i návštevníkov obce, zlepšenie úrovne ochrany ich zdravia a životov ako účastníkov cestnej premávky. Projekt výrazne napomôže kvalitnejšiemu prepojeniu jednotlivých častí obce. Investícia do miestnej komunikácie a jej okolia prispeje k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, k akcelerácii miestneho ekonomického rozvoja a tiež k zvýšeniu konkurencieschopnosti obce.

 

Hlavné a špecifické ciele projektu:

  • zlepšenie dopravnej obslužnosti, zaistenie kvalitnejšieho prepojenia jednotlivých častí obce, oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti a kvalitnejšie (lepšie) prepojenie vidieckej oblasti so širšou dopravnou sieťou
  • zlepšenie a rozvoj nedostatočne vybudovanej miestnej dopravnej infraštruktúry
  • vytvorenie bezpečnej a atraktívnej miestnej komunikácie zohľadňujúcej miestnu situáciu a potreby vidieckeho obyvateľstva
  • zlepšenie bezpečnosti účastníkov premávky na miestnej komunikácii v obci, zvýšenie bezpečnosti a pohodlia pre chodcov (obyvateľov obce a návštevníkov obce)
  • zlepšenie vzhľadu obce a jej atraktivity pre obyvateľov a návštevníkov, zvýšenie kvality života ľudí na vidieku, podpora marginalizovaných skupín v obci
  • podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci, stimulovanie miestneho ekonomického rozvoja a zvýšenie atraktivity pre vidiecky turizmus (cestovný ruch)
  • skvalitnenie (rozšírenie) zelenej infraštruktúry obce, znižovanie regionálnych disparít
  • vytvorenie podmienok pre realizáciu ďalších rozvojových aktivít v znevýhodnenej vidieckej oblasti, napĺňanie strategických rozvojových plánov obce a mikroregiónu

 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 23 842,07 EUR

Plagát - Rekonštrukcia miestnej komunikácie_JELENEC.pdf (148.21 kB)

-