Obsah

                                                         

 

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Jelenec projekt s názvom: „ Vytvorenie a modernizácia odborných učební “. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie štyroch hlavných aktivít projektu:

 

  1. Zriadenie biologickej / chemickej učebne
  2. Modernizácia IKT učebne
  3. Vybudovanie jazykovej učebne
  4. Stavebné úpravy učebne biológie / chémie

Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných úprav, dodávkou vybavenia a didaktických pomôcok.

 

Výsledkom projektu má byť zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v oblasti prírodných vied, IKT a cudzích jazykov. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci Základnej školy a cieľom projektu v zmysle príslušného opatrenia: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorý sa dosiahne realizáciou hlavných aktivít a dosiahnutím  špecifických cieľov:  Zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, IKT učební a  zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku v znení dodatku č.1:  82 001,85 €.

 

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v oblasti prírodných vied, IKT a cudzích jazykov.

 

hypertextový odkaz na webové sídlo RO http://www.mpsr.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo SO https://www.unsk.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk