Obsah

Zmluvy archív

Rok 2011

 

Číslo Č. dodatku Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1   1999 Ekostaving, Podhájska 23, Nitra Zmluva o dielo Jelenec-kanalizácia a Čov 39000000.00 4.6.1999  
1 1 1999 Ekostaving, Podhájska 23, Nitra Zmluva o dielo - dodatok č. 1  Jelenec-kanalizácia a Čov 3174188.00 22.10.2001  
1 2 1999 Ekostaving, Podhájska 23, Nitra Zmluva o dielo - dodatok č. 2  Jelenec-kanalizácia a Čov 3449.00 2.1.2005  
1 3 1999 Ekostaving, Podhájska 23, Nitra Zmluva o dielo- dodatok č. 3  Jelenec-kanalizácia a Čov 3072000.00 22.9.2005  
1 4 1999 Ekostaving, Podhájska 23, Nitra Zmluva o dielo- dodatok č. 4  Jelenec-kanalizácia a Čov   2.12.2005  
1 5 1999 Ekostaving, Podhájska 23, Nitra Zmluva o dielo- dodatok č. 5  Jelenec-kanalizácia a Čov   2.12.2005  
1 6 1999 Ekostaving, Podhájska 23, Nitra Zmluva o dielo- dodatok č. 6  Jelenec-kanalizácia a Čov   24.1.2007  
1 7 1999 Ekostaving, Podhájska 23, Nitra Zmluva o dielo- dodatok č. 7  Jelenec-kanalizácia a Čov   26.11.2007  
1 8 1999 Ekostaving, Podhájska 23, Nitra Zmluva o dielo- dodatok č. 8  Jelenec-kanalizácia a Čov   24.11.2008  
1 9 1999 Ekostaving, Podhájska 23, Nitra Zmluva o dielo- dodatok č. 9  Jelenec-kanalizácia a Čov 2608078.00 31.5.2010  
1 10 1999 Ekostaving, Podhájska 23, Nitra Zmluva o dielo- dodatok č. 10  Jelenec-kanalizácia a Čov   27.3.2012  
1 11 1999 Ekostaving, Podhájska 23, Nitra Zmluva o dielo- dodatok č. 11  Cena kanalizácie 114035.00 30.5.2017  
2   2000 Ekostavby, Chrenovská 14, Nitra Zmluva o dielo Jelenec - uzatvorenie a rekultivácia skládky 12554779.00 19.7.2000  
2 1 2000 Ekostavby, Chrenovská 14, Nitra Zmluva o dielo - dodatok č. 1  Jelenec - uzatvorenie a rekultivácia skládky   3.1.2005  
3   2009 Tenter Profit, s.r.o., Bratislava Mandátna zmluva Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec - verejné obstarávanie 2409.00 21.12.2009  
4   2009 Premier Consulting, s.r.o. Komárno Zmluva o dielo Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec - externý manažment   2.7.2009  
5   2010 Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec 949607.00 4.5.2010  
5 1 2010 Ministerstvo pôdohosporárstva, živ.prostredia a reg. rozvoja SR Bratislava Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec 945722.00 16.8.2010  
6   2009 Pozemné stavby TTK, s.r.o. THK 18, Banská Bystrica Zmluva o dielo Projektová dokumentácia - rekonštrukcia centrálnej časti obce 22500.00 13.5.2009  
7   2010 Silvia Matušková, MAZY, Čifáre 227 Mandátna zmluva Technický dozor -rekonštr. centr. časti obce   7.7.2010  
8   2010 Vestam company, sro. Biela 9, Nitra Zmluva o dielo Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec 959809.00 2.6.2010  
8 1 2010 Vestam Company, s.r.o Nitra Dodatok zmluvy o dielo č.1 Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec   12.1.2012  
9   2010 Ferdinand Ružový, Jarmila Ružová, Nitra Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti 2475.00 25.3.2011  
10   2011 Jozef Botka, Edita Botková, Nitra Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti 273.00 7.3.2011  
11   2011 Reg.správa a údr.ciest, Nitra Zmluva o dielo Odstránenie povodň. škôd 4793.00 18.3.2011  
12   2011 HoupTaid, s.r.o. Nitra zmluva o dielo výmena 2 ks vchodových dverí MŠ 2624.00 4.4.2011  
13   2011 ENVI GEOS Nitra, s.r.o. Zmluva o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce Služby v oblasti nakladania s KO, DSO a NO   17.3.2011  
13 1 2011 ENVI GEOS NITRA, s.r.o. Dodatok zmluvy o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce Služby v oblasti nakladania s KO, DSO a NO   28.12.2011  
14   2011 Slov. vodohosp.podnik, š.p. odšt.závod Piešťany, Správa povodia dolnej NItry, Nitra Zmluva o dielo Realizácia opatr. na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimor. situácie § 50/j, zák.č. 5/2004 Z.z.   máj 2011  
15   2011 Ing. Ľubomír Kurpel a RNDr. Jaroslava Kurpelová Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti v rekr. oblasti 4310.00 11.1.2011  
16   2011 Juraj Krištof, Nitra Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti v RO 591.00 11.1.2011  
17   2011 Emil Brunovský, Jelenec Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti v rekr. oblasti 1104.00 11.1.2011  
18   2011 Dušan Beňo a Viera Beňová zámenná zmluva zámena nehnuteľností v RO 800.00 11.1.2011  
19   2011 Ing. Teodor Horský Nitra Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti v rekr. oblasti 357.00 3.1.2011  
20   2011 Ing. Miroslav Pupák a Mgr. Eva Pupáková Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti v rekr. oblasti 5550.00 9.5.2011  
21   2011 Daniel Kysela a Helena Kyselová Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti 1662.00 21.4.2011  
22   2011 Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava záložná zmluva zriadenie záložného práva na nájomné byty 546300.00 10.6.2011  
23   2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR, Bratislava záložná zmluva zriadenie záložného práva na nájomné byty 189730.00 10.6.2011  
24   2011 OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava zmluva o splátkovom úvere predåženie čerpania investičného úveru   30.06.2011  
25   2011 Obecne siete, s.r.o. Nitra Zmluva o užívaní siete zapožičanie konzol verejného rozhlasu pre poskytovanie elektr. komunikačných služieb   6.7.2011  
26   2011 Ernest Fica a manž. Mária Ficová, Nitra Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti v rekr. oblasti 795.00 08.08.2011  
27   2011 Vladimír Makal a manž. Mária Makalová, Nitra Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti 3225.00 22.8.2011  
28   2011 Viorika Štembergherová Nájomná zmluva Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta 14.00 15.10.2011  
29   2011 Viorika Štembergherová Nájomná zmluva Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta 7.00 15.10.2011  
30   2011 Viorika Štembergherová Nájomná zmluva Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta 7.00 15.10.2011  
31   2011 Michaela Starovičová Nájomná zmluva Prenájom v priľahlej budove bývalého MNV 400.00 1.11.2011  
32   2011 Henrieta Ackermanová Nájomná zmluva Prenájom v priľahlej budove bývalého MNV 400.00 1.11.2011  
33   2011 OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava zmluva o kontokorentnom úvere kontokorentný úver   15.11.2011  
34   2011 Peter Starinský a Helena Starinská kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti v rekr. oblasti 2954.00 19.12.2011  
35   2011 Vladimír Makal a manž. Mária Makalová, Nitra Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti v rekereačnej oblasti 870.00 21.12.2011  
36   2011 Jozef Ackermann a manž. Henrieta Ackermannová kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti 616.00 28.12.2011