Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2022

Dodatok č. 2 k VZN obce Jelenec č. 2/2018 Stiahnuté: 46x | 15.11.2022

Dodatok č. 3 k VZN obce Jelenec č. 7/2013 Stiahnuté: 47x | 15.11.2022

Dodatok č. 4 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecnej záväzné nariadenie obce Jelenec č. 7/2013 o učení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelenec. Stiahnuté: 28x | 13.12.2022

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 7/2013 Stiahnuté: 32x | 25.11.2022

Návrh VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 31x | 25.11.2022

Návrh VZN č. 2./2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 81x | 25.11.2022

VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 26x | 21.12.2022

VZN č. 2/2022 Miestne dane a poplatky Stiahnuté: 56x | 21.12.2022

2021

Návrh dodatku č. 2 k VZN č 7/2013 Stiahnuté: 25x | 15.11.2022

VZN obce Jelenec č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 50x | 15.11.2022

VZN obce Jelenec č. 3/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 21x | 15.11.2022

VZN obce Jelenec o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 2/2021 Stiahnuté: 32x | 15.11.2022

2020

VZN č. 1/2020 Miestne dane a poplatky Stiahnuté: 25x | 15.11.2022

VZN č. 1/2020 o školskom obvode Stiahnuté: 265x | 11.03.2020

2019

Dodatok č.2 k VZN č. 0/2018 Stiahnuté: 336x | 28.10.2019

Príloha k VZN č. 3/2019 - 4 komplexny UPNO Stiahnuté: 387x | 17.12.2019

Príloha k VZN č. 3/2019 - Zmeny a doplnky v textovej časti UPNO Stiahnuté: 331x | 17.12.2019

VZN č. 2/2019 Stiahnuté: 397x | 28.10.2019

VZN č. 3/2019 Stiahnuté: 330x | 17.12.2019

VZN č. 4/2019 Stiahnuté: 318x | 17.12.2019

Stránka